Jafnlaunastefna Esju Gæðafæðis ehf.

Esja Gæðafæði leggur metnað sinn í að tryggja öllum starfsmönnum jöfn laun og sömu kjör fyrir sömu og/eða jafnverðmæt störf, þannig að launamunur sé ekki til staðar. Umfang jafnlaunastefnunnar tekur til allra starfsmanna.

Markmið Esju Gæðafæðis er að vera eftirsóttur vinnustaður þar sem konur og karlar hafa jöfn tækifæri í starfi.

Esja Gæðafæði hefur í þessu samhengi innleitt verklag og skilgreint viðmið við ákvörðun launa. Laun taka mið af inntaki starfa, álagi, hæfni og árangri starfsmanna. Forsendur launaákvarðana eru að þær séu í samræmi við kjarasamninga, studdar rökum og tryggi að sömu laun séu greidd fyrir sambærileg eða jafnverðmæt störf.  Esja Gæðafæði skuldbindur sig til að framfylgja jafnlaunastefnunni í hvívetna.

Samkomulag hefur verið gert við vottunaraðila um að gera árlega úttekt á jafnlaunastefnu og jafnlaunakerfi Kaupfélags Skagfirðinga og dótturfélaga. Geri vottunaraðili á einhverjum tímapunkti athugasemdir t.d. varðandi launasamsetningu einhverra starfa mun samsetning vera endurskoðuð í kjölfar ábendinga og lagfærð.

Esja Gæðafæði hefur skjalfest, innleitt, og heitið því að viðhalda og bæta stöðugt stjórnun jafnlaunakerfis í samræmi við kröfur ÍST85:2012 staðalsins.

Á grunni nýs lagaramma mun Esja Gæðafæði:


Equal Pay Policy of Esja Gæðafæði ehf.

Esja Gæðafæði puts its ambition into ensuring equal pay to all employees and the same terms for the same or equally valuable jobs, so that a pay gap will not exist.  The scope of the equal pay policy applies to all employees.

The aim of Esja Gæðafæði is to be a sought-after workplace where women and men have equal opportunities in their jobs.

Esja Gæðafæði has in this context implemented a procedure and defined criteria for the decision of salaries.  Salaries take into consideration the input of the jobs, workload, competence, and progress of employees. The criteria for salary decisions are that they are in accordance with the collective agreements, supported with arguments, and ensured that the same salaries are being paid for comparable or equally valuable jobs. Esja Gæðafæði commits itself to enforce the equal pay policy in all respects.  

An agreement has been made with the certifiers to make an annual assessment of the equal pay policy and equal pay system of Kaupfélag Skagfirðinga and its subsidiaries. In case a certifier, at any point, makes comments regarding the salary composition of any jobs, the composition will be reviewed as a result of tips and then corrected.

Esja Gæðafæði has documented, implemented, and promised to maintain and constantly improve the management of equal pay system, in accordance with requirements of ÍST85:2012 standard.

On the basis of a new legal framework Esja Gæðafæði will: